Turinio auditas

59%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF formatais.

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus. Pateiks rudenį
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Pateiks rudenį

Karolis
194 „Nykštukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
195 „Žirniukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas
 

Karolis
196 „Lašiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
197 „Smalsučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
198 „Gintarėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
199 „Boružėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
200 „Aitvariukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
206 „Spinduliukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
207 „Drugelių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
208 „Zuikučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
209 „Bitučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
210 „Pelėdžiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto vardą, pavardę Šiuo metu vykdoma atranka.
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jeigu taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Draželis: duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Karolis
202 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darželis duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui. Pateiks
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems. Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Gyvenimo aprašymus (CV) –Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Karolis
4 Pedagogai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pavel pavarde
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Karolis
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Alia Markevič ir Rimutė Mackonienė kokios pareigos darželyje
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Karolis
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat pateikite visų dirbančių specialistų:
Pareigybės aprašą Pateiks
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Darželis: Pateiks

Karolis
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. 
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darželis: pateiks vėliau

Karolis
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Draželis parašė: informaciją pateiksime vėliau

Karolis
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darželis parašė: su pirkimais susijusią informaciją  pateiksime vėliau

Karolis
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Karolis
64 Lopšelio-darželio himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Darželis parašė informacija tinkslinama.

Karolis
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Prašome parinkti nuotraukų, kurios pristatytų Jūsų lopšelio-darželio erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darželis rašė: nuotraukas pateiksime vėliau

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
184 Darželio grupė Neutrali Karolis
201 Vadovų darbotvarkė Neutrali Karolis
213 Slapukų valdymas Neutrali Karolis
214 Įtraukusis ugdymas Neutrali Karolis
215 Aplinkos pritaikymas Neutrali Karolis
216 Bendruomenės pasirengimas Neutrali Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti

Karolis
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 Pedagogų taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 Darželio taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
12 Pasiekimai Neutrali Karolis
19 Švietimo pagalbos specialistai Bendrieji reikalavimai Karolis
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 Vaikų maitinimas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
34 Ugdymas Neutrali Karolis
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Karolis
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Karolis
62 Lopšelis-darželis Neutrali Karolis
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali Karolis
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Karolis
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 Apie lopšelį-darželį Neutrali Karolis
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Karolis
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Karolis
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
115 Lopšelio-darželio simboliai Neutrali Karolis
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Karolis
123 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Karolis
130 Slapukų politika Neutrali Karolis
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
156 Turinio auditas Neutrali Karolis
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai Karolis
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
163 Savivalda Neutrali Karolis
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Karolis
171 Priėmimas į lopšelį-darželį Neutrali Karolis
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Karolis
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Karolis
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Karolis
191 Ugdymo grupės Neutrali Karolis
192 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
193 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą. Pateisk vėliau.

Karolis
203 Prevencinės programos Neutrali Karolis
204 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka Neutrali Karolis
205 Smurto ir patyčių prevencija Neutrali Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Mobile navigacija
d) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
e) Banerius sukelti
f) Debugerį išjungti
g) Laikmatį sukonfigingti

Karolis
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui. Pateiks
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems. Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Gyvenimo aprašymus (CV) –Pateiks
Pareigybės aprašus - visiems. Pateiks
Nuotraukas - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Karolis
4 Pedagogai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pavel pavarde
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Karolis
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 Pedagogų taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 Darželio taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
12 Pasiekimai Neutrali Karolis
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus. Pateiks rudenį
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Pateiks rudenį

Karolis
19 Švietimo pagalbos specialistai Bendrieji reikalavimai Karolis
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto vardą, pavardę Šiuo metu vykdoma atranka.
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 Vaikų maitinimas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
32 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Karolis
34 Ugdymas Neutrali Karolis
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF formatais.

Karolis
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Karolis
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Darželis: Pateiks

Karolis
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Karolis
62 Lopšelis-darželis Neutrali Karolis
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali Karolis
64 Lopšelio-darželio himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Darželis parašė informacija tinkslinama.

Karolis
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Karolis
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 Apie lopšelį-darželį Neutrali Karolis
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Karolis
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Alia Markevič ir Rimutė Mackonienė kokios pareigos darželyje
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Karolis
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Karolis
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan. 
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Darželis: pateiks vėliau

Karolis
115 Lopšelio-darželio simboliai Neutrali Karolis
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Karolis
123 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Karolis
130 Slapukų politika Neutrali Karolis
133 Ugdymo aplinka Neutrali

Prašome parinkti nuotraukų, kurios pristatytų Jūsų lopšelio-darželio erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Darželis rašė: nuotraukas pateiksime vėliau

Karolis
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Taip pat pateikite visų dirbančių specialistų:
Pareigybės aprašą Pateiks
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Karolis
156 Turinio auditas Neutrali Karolis
159 Logopedas Bendrieji reikalavimai Karolis
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
163 Savivalda Neutrali Karolis
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jeigu taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Karolis
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Karolis
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Draželis: duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Karolis
171 Priėmimas į lopšelį-darželį Neutrali Karolis
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Draželis parašė: informaciją pateiksime vėliau

Karolis
177 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Darželis parašė: su pirkimais susijusią informaciją  pateiksime vėliau

Karolis
178 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Karolis
179 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
180 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Karolis
181 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Karolis
184 Darželio grupė Neutrali Karolis
191 Ugdymo grupės Neutrali Karolis
192 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
193 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą. Pateisk vėliau.

Karolis
194 „Nykštukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
195 „Žirniukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas
 

Karolis
196 „Lašiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
197 „Smalsučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
198 „Gintarėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
199 „Boružėlių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
200 „Aitvariukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
201 Vadovų darbotvarkė Neutrali Karolis
202 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Darželis duomenis dėl sudėties pateiksime rudenį

Karolis
203 Prevencinės programos Neutrali Karolis
204 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka Neutrali Karolis
205 Smurto ir patyčių prevencija Neutrali Karolis
206 „Spinduliukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
207 „Drugelių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
208 „Zuikučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
209 „Bitučių“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
210 „Pelėdžiukų“ grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Grupės emblemą
Ugdymo aplinkos nuotraukas

Karolis
213 Slapukų valdymas Neutrali Karolis
214 Įtraukusis ugdymas Neutrali Karolis
215 Aplinkos pritaikymas Neutrali Karolis
216 Bendruomenės pasirengimas Neutrali Karolis