Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

Darželio tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Danguolė Šližienė Pedagogų atstovė Pirmininkė
2. Daiva Stasiškienė Pedagogų atstovė Sekretorė
3. Diana Narienė Pedagogų atstovė Narė
4. Elvyra Juodviršienė Pedagogų atstovė Narė
5. Anželina Kudrienė Tėvų atstovė Narė
6. Alina Lesnickaja Tėvų atstovė Narė
7. Daiva Baranauskienė Tėvų atstovė Narė
8. Antanas Baniulis Tėvų atstovas Narys
9. Daiva Gudelevičienė  Vietos bendruomenės atstovas (Šeškinės bendruomenių Sąjungos tarybos narė) Narė

Darželio tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pasirenka lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybes įsivertinimo atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
 • Pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus.
 • Teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus.
 • Kiekvienais metais svarsto ir vertina lopšelio-darželio vadovo metinę veiklos ataskaitą. Ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi i merą prašydama įvertinti direktoriaus darbą.
 • Turi teisę gauti visą informaciją apie lopšelio-darželio veiklą.
 • Svarsto kitų savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus.
 • Svarsto lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto kitus lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius klausimus.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į lopšelį-darželį