Pedagogų taryba

Pedagogų tarybą sudaro

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti, kuri:

  • Aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
  • Analizuoja veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą, aptaria ugdymo planus.
  • Kartu su logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir  mitybos, kalbos ir elgesio korekcijos klausimus.
  • Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
  • Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis.

Pedagogų taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 3 k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pedagogų tarybos nariai 2023 m.m. – 2024 m.m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Goda Juodelytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Renata Arlauskienė Mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Rima Storoženko Mokytoja metodininkė Narė
4. Elvyra Juodviršienė Mokytoja metodininkė Narė
5. Rima Petraitienė Vyresnioji mokytoja Narė
6. Rasa Pučienė Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis" direktorė Narė
7. Diana Narienė Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Narė
8. Danguolė Šližienė Mokytoja metodininkė Narė
9. Daiva Laurinavičienė Dietistė Narė

 

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį