Atestacijos komisija

Atestacijos komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Rasa Pučienė Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis" direktorė Komisijos pirmininkė
2. Danguolė Šližienė Mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Elvyra Juodviršienė Mokytoja metodininkė Narė
4. Rima Storoženko Mokytoja metodininkė Narė
5. Diana Narienė Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Narė
6. Renata Arlauskienė Mokytoja metodininkė Narė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos

  • Sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją.
  • Skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją.
  • Sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.
  • Didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį