Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti lopšelyje-darželyje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Informacija

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Socialinio pedagogo funkcijos

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
  • Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšis.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į lopšelį-darželį